לחצו למעבר
לאתר מותאם

go to mobile site

תקנון האתר

 1. מבוא
  1. הגדרות - במסמך זה אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, למונחים הבאים תהיה משמעות כדלקמן:
   1. החברה – חברת קארמה טובה תיירות בע"מ, ת"ד 39365, תל אביב 6139301, ישראל.
   2. האתר – אתר האינטרנט שכתובתו www.carmaster.co.il אשר נמצא בבעלות החברה.
   3. המשתמש - כל גולש וכן כל מי עושה שימוש מכל סוג שהוא בשירותי החברה שמוצעים באתר, או באתר, או במידע המצוי באתר ו/או שהושג באמצעות האתר.
   4. שימוש – גלישה וכן כל שימוש מכל סוג שהוא בשירותי החברה שמוצעים באתר, או באתר, או במידע המצוי באתר ו/או שהושג באמצעות האתר.
   5. הספק - ספק, סוכן, וכן כל נותן שירותים אחר בתחום השכרת רכב, בין בארץ ובין בחו"ל.
  2. במסמך זה לשון זכר כלשון הנקבה, ולשון יחיד כלשון רבים.
  3. הכותרות הינן לנוחיות בלבד.

 2. פעילות האתר
  1. האתר משמש כמתווך וכמקשר בלבד בין המשתמש לבין הספקים השונים בתחום השכרת רכב בישראל ובחו"ל, והעסקה עצמה נקשרת בין המשתמש לבין הספק.
  2. מובהר בזאת כי ביצוע השירותים המוצעים באתר זה הינו באחריות הספקים בלבד, וכי החברה אינה אחראית לשיבושים ו/או תקלות בשירותים הניתנים על-ידי הספקים. לפיכך, טרם ביצוע או אישור ההזמנה, על המשתמש לקרוא את התנאים של הספק הנבחר על-ידי המשתמש.
  3. כל התחייבות להחזר כספי מצד חברת ההשכרה בחו"ל ו/או נציגיה בדלפק ההשכרה אינה מחייבת את חברת "קארמה טובה תיירות בע"מ" – מפעילת אתר להשוואת מחירים של השכרות רכב בחו"ל www.carmaster.co.il.
  4. על אף האמור לעיל, החברה ממליצה כי כל המבקש לשכור רכב ישים לב לדברים הבאים:
   1. כי ברשותו רישיון נהיגה בינלאומי ורישיון ישראלי תקפים; רישיון ישראלי זמני לא יתקבל על ידי חברות ההשכרה כרישיון תקף!
   2. כי ברשותו כרטיס אשראי בינלאומי אחד לפחות הכולל מסגרת מספיקה לתשלום פיקדון על הרכב.
   3. כי אצל רוב הספקים גיל המינימום לשכירת רכב עומד על 25 שנה, וגיל המקסימום על 69 שנים.
   4. כי בדרך כלל הספק אינו מתחייב לספק רכב מדגם מסוים, אלא מקבוצת רכבים מסוימת.
   5. כי שכירות הרכב מתחילה ומסתיימת בשעות אשר מופיעות בשובר ההשכרה וחוזה ההשכרה. כל איחור באיסוף הרכב ללא הודעה מוקדמת לספק הרכב, עלול להיות מחוייב בכל סכום ההשכרה וספק הרכב עלול שלא למסור את הרכב ללקוח.

 3. שימוש באתר
  1. כל ביצוע הזמנות אצל הספקים בתיווכו של האתר מותנה בהיותו המזמין מעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בינלאומי בתוקף. על-אף האמור, מובהר בזאת כי באותם המקרים בהם נעשה שימוש באתר על-ידי המשתמש שאינו רשאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, החברה תראה בשימוש זה כנעשה לאחר ובאישור האפוטרופוס.
  2. ביצוע ההזמנה דרך האתר אינו מהווה אישור סופי מהחברה ו/או מהספק אלא בקשה של המשתמש אשר מופנית אל הספק באמצעות האתר. הזמנת המשתמש תאושר באופן סופי רק לאחר קבלת אישור מחברת כרטיס האשראי של המשתמש ואישור הספק.
  3. החברה מאפשרת שימוש באתר לכל אדם, בכפוף ממגבלות כל דין והוראת מסמך זה, וכל המשתמש באתר מסכים ומצהיר שלא:
   1. להעביר ו/או להפיץ ו/או לשדר באמצעות האתר מידע מזיק, גס, מאיים ואו כל מידע לא חוקי אחר.
   2. לעשות שימוש באתר ללא רשות, או לעשות שימוש בנתונים לא אמיתיים או שקריים.
   3. להעביר מידע או לעשות שימוש באתר באופן שיגרום או עלול לגרום פגיעה או הפרה של זכויות יוצרים ו/או זכות חוקית אחרת של צד שלישי כלשהו.
   4. להעביר תוכנות, קבצים או חומר מכל סוג שהוא המכיל וירוסים, תולעים וכל חומר אחר העלולים לפגוע באתר, בתפקודו התקין או במשתמשים בו.
   5. להפריע בצורה כלשהי לתפקודו התקין של האתר והשימוש בו על ידי המשתמשים.
   6. להשיג או לנסות להשיג גישה לא מורשית למערכת כלשהי של האתר או של החברה.
   7. לבצע כל פעולה מכל סוג שהוא העומדת בניגוד להוראות חוקי מדינת ישראל.
  4. במקרה של הפרת הוראות מסמך זה מצד המשתמש, החברה שומרת לעצמה זכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנת המשתמש ללא הודעה מוקדמת ו/או לחסום גישה לאתר מפני המשתמש, וזאת מבלי לפגוע בזכויות החברה ובסעדים העומדים לרשותה על פי כל דין.
  5. החברה מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר, חדירה למערכות המחשב של האתר או של החברה מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, ככל מאגר מידע ממוחשב, החברה אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכת המשמשות את האתר. הנך מאשר , כי ידוע לך שהחברה עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.
  6. טקסטים מסוימים באתר האינטרנט זה עשויים להיות זמינים בשפות זרות או מתורגמים בתוכנת מחשב או בכל דרך אחרת, ללא התערבות או בדיקה אנושית. תרגומים אלה מסופקים לנוחיותך והחברה אינה יוצרת מצגים או התחייבויות כלשהם בנוגע לדיוק או לשלמות התרגום.

 4. ביטול ושינוי הזמנה
  1. כל ביטול או שינוי הזמנה ייעשה בהתאם לתנאי ביטול של הספק הרלבנטי.
  2. לא ניתן לבצע כל שינוי בהזמנה, לקצר או לבטל את ההזמנה לאחר מועד איסוף הרכב מחברת ההשכרה.

 5. תשלום באתר
  1. התשלום עבור השכרת רכב באתר יתבצע אך ורק באמצעות מסירת פרטי כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין, כמפורט באתר בעת ביצוע ההזמנה. החברה לא תכבד תשלום אחר (למעט במקרים בהם הוסכם מראש עם החברה על תנאי תשלום אחרים).
  2. פרטי האשראי שלכם לא יועברו בשום שלב לצד ג' למעט לצורך ביצוע החיוב בפועל.
  3. אין לראות בביצוע ההזמנה באתר אישור או הסכם לאספקת שירותי השכרת הרכב. אספקת הרכב ללקוח במדינת היעד תתבצע אך ורק אם התקיימו כל התנאים הבאים: ההזמנה נקלטה במערכת, היא אושרה על ידי ספק הרכב, הלקוח שילם מראש עבור הרכב והונפק עבורו שובר להשכרה (Voucher).
  4. תפקידה של החברה הוא לקשר בין השוכר לבין ספק הרכב. התקשרות השוכר עם החברה היא לשם ביצוע הזמנת הרכב מספק הרכב בארץ היעד בלבד. בעת לקיחת הרכב יחתום השוכר על חוזה התקשרות חדש עם ספק הרכב, וברגע זה הסתיים חלקה של החברה בקשר עם השוכר. עם זאת, החברה תשתדל לסייע, בכל תקופת השכירות ולאחריה בבירור בקשות ו/או תביעות מול ספק הרכב במידה ונוצר עימה קשר. יודגש כי החברה אינה שלוחה של ספק הרכב ואיננה אחראית לפעילותו, ולפיכך אינה הכתובת לקבלת תביעות משפטיות כנגדו.

 6. זכויות יוצרים
  1. למעט הפרסומות, הלינקים והתמונות המוצגות באתר שזכות היוצרים בהם שייכת לבעליהם או לכלל הציבור על פי רישוי של תוכן חופשי (ראה ערך Creative Commons על שלל רישיונותיו וגרסותיו), החברה הינה בעלת זכויות יוצרים בכל מידע, תוכנה, סוד מסחרי, קוד, בסיס נתונים, סימן מסחרי ועיצוב גרפי, בין אם נוצרו על-ידי החברה או מי מטעמה ובין אם הועברו אליה על ידי צד שלישי כלשהו.
  2. אין לעשות שימוש כלשהו באתר ותכניו המפר או הפוגע בקניין רוחני של החברה ו/או של המפרסמים ו/או של בעלי לינקים באתר.
  3. למעט שימוש בכלל התמונות המוצגות באתר (אשר נכללות תחת הרישוי החופשי Creative Commons בשלל גרסותיו ופירוט בעניינם מופיע ברשימת הקרדיטים Photography Credits), הנך רשאי להשתמש באתר החברה וכל הכלול בו לצורך שימוש אישי ופרטי בלבד הניתנים לפי זכויות יוצרים. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, לשלוח בדואר, לשדר, להפיץ או להשתמש בתכנים, בפרסומים ובמידע המופיע באתר לכל מטרה שהיא ובין היתר יצירת עבודות נגזרות, שימוש שיווקי וכל שימוש אחר, מסחרי ובין שאינו מסחרי. זאת לרבות אך מבלי למעט כל שימוש העלול לפגוע בחברה בכל דרך שהיא. זאת ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
  4. במידה וניתנה הרשאה מסוימת על ידי החברה, ההרשאה הינה הרשאה מוגבלת, שהינה בלעדית ואינה ניתנת להעברה. הרשאה זו מותנית בכך שלא תשנה את התוכן המוצג באתר זה, בכך שתשמור על זכויות היוצרים, סימני המסחר ושאר ההודעות הקנייניות ובכך שתקבל עליך כל תנאי, התניה או הודעה כלשהם, המלווים את התוכן או המפורטים בכל אופן אחר באתר זה.

 7. הגבלת אחריות
  1. החברה עושה מאמץ רב כדי להבטיח שהאתר יפעל באופן תקין. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת כי לא יהיו תקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים ו/או כשלים בפעילות האתר.
  2. כל התמונות באתר הינם להמחשה בלבד.
  3. החברה אינה אחראית על נכונות ו/או מיומנות ו/או חוקיות התכנים של האתרים האחרים שמופיעים בקישורים (Links) הנמצאים באתר, ואין החברה מתחייבת כי הקישורים כאמור מובילים לאתרי אינטרנט פעילים.
  4. המידע המופיע באתר מוצג (AS IS) כפי שהוא סופק או התקבל על ידי החברה מהספקים, ואין לראות בהצגת המידע משום המלצה ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת מצד החברה.
  5. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש באשר לנכונות ומהימנות המידע שיוצג באתר לרבות פרטי הספקים, מחירים ומצגים, וכן כל נתון אחר שמקורו במידע שאינו באחריותה או בשליטתה של החברה.
  6. במידה והמשתמש סבור כי האתר או התוכן המקושר פוגעים, אינם מתאימים, או אם נמצא כי הקישור עצמו אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך לחברה. למחלקת שירות הלקוחות באחד מדרכי ההתקשרות המפורסמים באתר החברה.
  7. החברה לא תהיה אחראית כלפי המשתמש או צד שלישי כלשהו בגין אינטגרציה מכל סוג שהוא בין המשתמש לבין הספק או בעל פרסומת או קישורים המופיעים באתר, גם באותם המקרים בהם המשתמש למד עליהם או פנה אליהם באמצעות או דרך האתר.
  8. החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם למשתמש או לכל צד שלישי כלשהו עקב שימוש באתר שלא לפי הוראות התקנון-הוראת שימוש זה, או כתוצאה מכח עליון.

 8. שימוש במידע
  1. במסגרת השימוש שייעשה על ידך באתר וכמו כן, לצורך הזמנה של שירותים מאיתנו ואספקתם, אתה עשוי להתבקש למסור לנו פרטים אישיים שונים (לדוג' מס' זהות, שם וכתובת מגורים). בנוסף למידע האישי אותו אתה עשוי למסור לנו מרצונך החופשי, אנו עשויים לאסוף גם מידע בעל אופי סטטיסטי אודותיך אשר ייאסף מהמכשיר באמצעותו תגלוש באתר, באמצעים טכנולוגיים מקובלים, לרבות שימוש בעוגיות ("Cookies") ו/או במערכת "Google Analytics" (לדוג' זיהוי מערכת ההפעלה והדפדפן שלך, סוג המכשיר שלך, כתובת ה- IP ממנה הינך גולש באתר, מיקומך הגיאוגרפי, משך הזמן בו גלשת באתר והתכנים בהם גילית עניין). חשוב שתדע שלא חלה עליך חובה בדין למסור לנו פרטים אישיים כאמור וכמו כן, באפשרותך להגדיר את מכשירך כך שלא יאפשר לנו לאסוף מידע בעל אופי סטטיסטי אודותיך, אך עליך לדעת שאם לא תספק לנו פרטים מסוימים או שתספק לנו פרטים לא נכונים, לא נוכל לספק לך שירותים או מידע אותם תבקש לקבל מאיתנו.
  2. המידע שייאסף אודותיך ישמש אותנו למגוון שימושים, וביניהם (1) לצורך שימוש יעיל באתר ולביצוע הזמנה של שירותים מאיתנו; (2) לצורך שיפור האתר ושיפור השירותים המסופקים על ידינו; (3) לצורך ביצוע פעולות שיווקיות וכדי שנוכל להציע לך הצעות המותאמות להעדפותיך האישיות (בהתאם להוראות הדין); (4) על מנת שנוכל ליצור איתך קשר במקרה הצורך; (5) לצורך ביצוע סקר שביעות רצון וחוויית משתמש מהאתר ומהשירותים המסופקים על ידינו; (6) לצורך ביצוע מחקרי שוק ושיתופם עם צדדים שלישיים; (7) לצורך מסירת מידע שיידרש על פי דין ו/או על פי דרישה של רשות סטטוטורית מוסמכת.
  3. המידע אותו תמסור לנו יישמר במאגר מידע ממוחשב ואנו נפעל בשקידה ראויה כדי למנוע את חשיפתו לצדדים שלישיים, למעט כמפורט בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות כל דין.
  4. אנו נהיה רשאים לשתף עם צדדים שלישיים כל מידע בעל אופי סטטיסטי שנאגר על ידינו אגב השימוש שלך באתר ואשר אינו כולל פרטים אישיים שלך, לרבות עם שותפים עסקיים שלנו. בנוסף ובכפוף להוראות כל דין אנו נהיה רשאים להעביר לידי צדדים שלישיים פרטים אישיים המזהים אותך באופן אישי, במקרים המפורטים להלן: (1) אנו עשויים למסור פרטים אישיים אודותיך לספקים ו/או לקבלני משנה שלנו, שבאמצעותם יסופקו לך השירותים הניתנים על ידינו או כל שירות נלווה להם, ואולם במקרה כאמור יוגבל המידע שיימסר רק למידע הנחוץ לצורך אספקת שירותים אלה; (2) אנו עשויים למסור פרטים אישיים אודותיך לקבלנים ו/או לספקי משנה מטעמנו, המבצעים עבורנו סקרי שביעות רצון וחוויית משתמש, ואולם במקרה כאמור יוגבל המידע שיימסר רק למידע הדרוש לצורך ביצוע סקרים כאמור; (3) אנו עשויים למסור פרטים אישיים אודותיך לצד שלישי, במקרה שנעביר את הפעילות שלנו לידי אותו צד שלישי, לרבות בדרך של מכירת מניות, מיזוג או שיתוף פעולה; (4) אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים אודותיך במסגרת הליכים משפטיים אם יתנהלו בינך לבינינו במקרה של מחלוקת בקשר עם השימוש באתר ו/או בקשר עם השירותים שיסופקו לך על ידינו; (5) אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים אודותיך לצורך הליכי גבייה של כספים שתחוב בהם בגין השירותים שיוזמנו על ידך מאיתנו; (6) אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים אודותיך במקרים בהם פעולות אותן ביצעת באמצעות האתר עלולות להוות עילה לדרישה ו/או תביעה כנגדנו; וכן (7) אנו עשויים לחשוף פרטים אישיים אודותיך במקרים בהם נהיה מחויבים לעשות כן על פי דין ו/או על פי צו שיפוטי. בנוסף, ובכפוף להוראות כל דין, אנו נהיה רשאים להעביר את פרטיך ואת המידע שייאסף אודותיך בעקבות השימוש שתעשה באתר ו/או בעקבות השירותים שיוזמנו על ידך מאיתנו לחברות אחרות הקשורות אלינו, ובלבד שחברות אלה ישתמשו במידע זה אך ורק על פי הוראות מדיניות פרטיות זו, ובהתאם למטרותיו הרשומות של מאגר המידע בו יירשם כל מידע שיימסר אודותיך ובכפוף להוראות הדין החל על השימוש במידע זה.
  5. תנאי שימוש אלו הינם דינמיים ועשויים להשתנות מעת לעת, לרבות ערב שינויי חקיקה, שינויים טכנולוגיים ושינויים במדיניות שלנו, לרבות ביחס למידע שייאסף אודותיך - שמירתו, ניהולו והשימוש המותר בו. בהתאם, הנך מתבקש לשוב ולעיין בתנאים אלו מעת לעת. תשומת ליבך כי בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 הנך רשאי לפנות בבקשה למחיקת המידע אודותיך מהמאגר או תיקונו ובמקרה שהדבר לא יבוצע באפשרותך לערער על כך בפני בית משפט השלום.

 9. כללי
  1. על הוראות מסמך זה, אכיפתו ופרשנותו יחולו הוראות הדין הישראלי.
  2. לבתי המשפט במחוז תל-אביב תהיה סמכות מקומית ועניינית לדון בכל מחלוקת בקשר עם הסכם זה ו/או האתר.
  3. החברה שומרת לעצמה הזכות לעדכן או לשנות את התקנון-תנאי השימוש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי לפרסם הודעה אודות העדכון או השינוי. תוקף השינוי או העדכון יהיה מיידי, מרגע פרסומו באתר.
  4. הנך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שיגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
  5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הסכם זה לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג ומין שהוא, תגברנה הוראות מהסכם זה והן אשר תקבענה, המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות בלבד.
  6. החברה מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב.
  7. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לכתובת הבאה:
   חברת קארמה טובה תיירות בע"מ, ת"ד 39365, תל אביב 6139301, ישראל, או באמצעות אי-מייל שכתובתו info@carmaster.co.il